Privacy verklaring StyleYourFace.nl

StyleYourFace.nl, gevestigd aan Lien Gisolflaan 12, 1183 WV Amstelveen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home


Telefoon: +31 (0)652666186
Email: info@styleyourface.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR ONS VERWERKT WORDEN
https://styleyourface.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:– Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres,Locatiegegevens, Gegevens over jouw activiteiten op onze website, Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk), Gebruikte internetbrowser en type apparaat, Bankrekeningnummer

BIJZONDEREN EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR ONS VERWERKT WORDEN
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@styleyourface.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOE EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
StyleYourFace.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van jouw betaling, Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, Om goederen en diensten bij je af te leveren, Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Wij volgen jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

E-MAILRECLAME MET AANMELDING VOOR DE NIEUWSBRIEF
Wanneer je je registreert voor een van onze nieuwsbrieven of je gegevens verstrekt om een document gratis te downloaden van onze website of onze Facebook of LinkedIn aanwezigheid, gebruiken wij de daarvoor benodigde gegevens of afzonderlijk door jou verstrekt om je regelmatig onze e-mail nieuwsbrief te sturen.

De nieuwsbrief wordt namens ons verstuurd door serviceproviders aan wie wij je e-mailadres uitsluitend voor dit doel doorgeven.

Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij je e-mailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij je informeren in deze verklaring.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wij nemen nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van StyleYourFace.nl) tussen zit.

HOE LANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie)Bestelgegevens (waaronder persoons, adres en betalingsgegevens) > Bewaartermijn: minimaal de wettelijke bewaartermijn t.b.v van belasting en boekhouding Cookies > 24 maanden

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. StyleYourFace.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze verder te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:Cookie: Google AnalyticsFunctie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar Cookie: FacebookFunctie: Analytische cookie die websitebezoek meet en gerichte advertenties toont Bewaartermijn: 2 jaar Cookie: Google AdwordsFunctie: Advertentie tool die gerichte advertenties vertoontBewaartermijn: 2 jaar

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN
Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door StyleYourFace.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@styleyourface.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@styleyourface.nl

JOUW RECHTEN
Als betrokkene heb je de volgende rechten:

conform art. 15 AVG, heb je het recht om informatie op te vragen over je persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin beschreven;
conform art. 16 AVG, heb je het recht om de onmiddellijke verbetering van onjuiste of volledige door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen;
conform art. 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van je persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking
– de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
– voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
– om redenen van algemeen belang, of
– voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
conform art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen, voor zover
– je de juistheid van de gegevens ontkent;
– de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert deze te wissen;
– we hebben de gegevens niet langer nodig, maar je hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
– je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG;
Overeenkomstig de art. 20 AVG, heb je het recht om je persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine-leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 AVG. Je kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende instantie in je gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.